آسیب‌پذیری در Microsoft PowerPoint

یک آسیب‌پذیری در Microsoft Power Point گزارش شده است. مهاجم با استفاده از این آسیب‌پذیری می‌تواند کدهای مورد نظرش را بر روی سیستم قربانی اجرا نماید. این نرم‌افزار به درستی ورودی‌های XML را اعتبار سنجی نمی‌کند. در نتیجه مهاجم […]