مرکز تخصصی آپا قم، در نمایشگاه الکامپ استان قم

مرکز تخصصی آپای دانشگاه قم به عنوان یکی از نهادهای توانمند در عرصه سایبری در نمایشگاه الکامپ 97 استان قم شرکت نمود. این نمایشگاه که از تاریخ 28 آذرماه 1397 به مدت چهار روز در […]

باز هم آسیب پذیری های سیسکو !

بر اساس گزارش مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم ، ساعاتی پیش شرکت سیسکو آسیب پذیری های مهم خود با درجه اهمیت حیاتی را وصله نموده است. لذا با توجه به درجه اهمیت آسیب پذیری های […]