دومین کنفرانس حوادث و آسیب پذیریهای امنیت فضای تبادل اطلاعات مشهد

در این کنفرانس، ضمن ارایه مقاله و داشتن یک عضو در دبیرخانه و کمیته بررسی مقالات به عنوان داور و شرکت در کارگاهها و جلسات تشکیل شده در مشهد مقدس و همچنین حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه به عنوان میهمان افتخاری جشنواره، این مرکز با حضوری فعال و تبادل اطلاعات با سایر مراکز و کارشناسان مدعو، دستآوردهای خوبی را کسب نمود.

پاسخی بگذارید