راهنمای امداد برای رایانه های آلوده شده به باج افزار WannaCry

باتوجه به آلوده شدن تعدادی از رایانه های کشور به باج افزار Wanna Cry و راهنماها و راه حل های منتشر شده در سایت های مختلف مبنی بر امکان بازیابی داده های رمز شده توسط باج افزار ها، مرکز ماهر ضمن انجام بررسی های فنی و دقیق در این زمینه به پیوست مستند فنی راهنمای امداد برای رایانه های آلوده شده به باج افزار Wanna Cry را ارایه می نماید.

[av_button label=’دانلود مستند فنی راهنمای امداد’ link=’manually,https://certcc.ir/documents/21604/35803/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87+%D8%B4%D8%AF+%D8%A8%D9%87++wannarry-ver2.pdf/09b03771-0358-411b-b428-f930cb214e2f’ link_target=’_blank’ size=’large’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue84e’ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=”]

پاسخی بگذارید