آسیب‌پذیری میل سرور MICROSOFT EXCHANGE

CVE-۲۰۲۰-۰۶۸۸

وصله‌ی امنیتی آسیب‌پذیری CVE-۲۰۲۰-۰۶۸۸ برای تمامی نسخه های Microsoft Exchange منتشر شده است.

CVE-2020-0688

آسیب‌پذیری CVE-2020-0688 مربوط به اجرای کد از راه دور می‌شود که مخاطره‌ای با شدت بالا ایجاد می‌کند. گزارش‌ها حاکی از توجه هکر‌ها و تلاش برای استفاده از آن جهت نفوذ به سرورهاست.

با توجه به انتشار عمومی روش بهره برداری، لازم است تا وصله‌های امنیتی و پایش‌های لازم جهت شناسایی نفوذ احتمالی هر چه سریعتر اعمال شوند. برای جزئیات و راهنمای وصله به لینک‌های خبر مراجعه شود.

نفوذگران در تدارک حمله به سرورهایExchange 

 آسیب پذیری در MICROSOFT EXCHANGE و روش های تشخیص نفوذ