حضور مرکز تخصصی آپای دانشگاه قم در ششمین نمایشگاه ملی صنایع بومی پدافند غیرعامل

مرکز تخصصی آپای دانشگاه قم درششمین نمایشگاه ملی صنایع بومی پدافند غیرعامل شرکت کرده است.

آدرس: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن 10 و 11، غرفه 24

ساعات بازدید: همه روزه از ساعت 8 تا 17