دوره بما

cyber security course

واحد آموزش آپای دانشگاه قم به درخواست‌های رسیده مبنی بر ارائه‌ی دوره‌ی بنیان مدیریت امنیت اطلاعات (بما) جامه‌ی عمل پوشانده است و تا کنون یک دوره‌ی اختصاصی درون سازمانی برگزار کرده و دوره‌ی دیگر نیز در آبان ماه برنامه‌ریزی کرده است.

دوره‌ی ﺑﻨﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت

سرفصل‌های دوره بما به صورت است:

  • شناخت روش‌هاي مدیریت فناوري اطلاعات
  • شناخت امنیت اطلاعات و استاندارد مرتبط
  • مدیریت مخاطرات
  • برنامه ریزي اقتضایی در امنیت اطلاعات
  • مفاهیم حقوقی امنیت فناوري اطلاعات

اگر سازمان و گروه شما نیز دوره‌ای در نظر دارد می‌توانید با واحد آموزش آپا مطرح و در صورت فراهم بودن شرایط برگزاری، برنامه ریزی لازم برای آن صورت گیرد.