ارائه طرح سامانه جامع پایش امنیت سایبری در شورای پدافند غیر عامل استان

مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم پیرو ماموریت محوله جهت رصد و پایش امنیت فضای سایبری استان، طرح سامانه جامع پایش امنیت سایبری استان را در شورای پدافند غیرعامل استانداری ارائه نمود که با استقبال اعضای شورا مواجه شد. این طرح که با هدف رصد حوادث امنیتی در فضای سایبری و جهت مدیریت و نظارت پدافند غیر عامل استان پیشنهاد شده است، در صورت استقرار قادر خواهد بود کلیه رخدادهای امنیتی را در لحظه به سازمانهای متولی نمایش داده و امکان رسیدگی و واکنش سریع به حوادث را فراهم آورد.