بازدید سرپرست هواشناسی استان قم از مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم

سرپرست هواشناسی استان قم جناب آقای مهران حیدری بنی از مرکز تخصصی دانشگاه قم بازدید و با مسئولین این مرکز دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار طرفین ضمن موافقت با اشتراک دانش، تجربه و فناوری، بر لزوم همکاری مشترک بین مراکز تاکید کردند و همچنین برای همکاری های بیشتر بین دو مرکز موافقت های اولیه انجام شد.