کشف و رفع چندین آسیب‌پذیری در سیستم‌عامل Junos روترهای Juniper Networks

اخیرا تعدادی آسیب‌پذیری در cURL و libcurl سیستم‌عامل Junos (استفاده شده در روترهای Juniper Networks) کشف و برطرف شده است. با اعمال بروزرسانی‌های منتشر شده، این آسیب‌پذیری‌های بحرانی رفع خواهند شد.
نسخه‌های آسیب‌دیده سیستم‌عامل Junos بصورت زیر هستند:

    ۱۲,۱X۴۶ versions prior to ۱۲.۱X۴۶-D۷۷ on SRX Series   •
    ۱۲,۳ versions prior to ۱۲.۳R۱۲-S۱۰ on EX Series   •
    ۱۲,۳X۴۸ versions prior to ۱۲.۳X۴۸-D۷۰ on SRX Series   •
    ۱۲,۳X۵۴ versions prior to ۱۲.۳X۵۴-D۳۴ on ACX Series   •
    ۱۴,۱X۵۳ versions prior to ۱۴.۱X۵۳-D۴۷ on EX۲۲۰۰/VC, EX۳۲۰۰, EX۳۳۰۰/VC, EX۴۲۰۰, EX۴۳۰۰, EX۴۵۵۰/VC, EX۴۶۰۰, EX۶۲۰۰, EX۸۲۰۰/VC (XRE), QFX۳۵۰۰, QFX۳۶۰۰, QFX۵۱۰۰
    ۱۴,۱X۵۳ versions prior to ۱۴.۱X۵۳-D۱۳۰ on QFabric System   •
    ۱۵,۱ versions prior to ۱۵.۱F۶-S۱۱, ۱۵.۱R۴-S۹, ۱۵.۱R۷-S۱, ۱۵.۱R۸   •
    ۱۵,۱X۴۹ versions prior to ۱۵.۱X۴۹-D۱۴۰ on SRX Series   •
    ۱۵,۱X۵۳ versions prior to ۱۵.۱X۵۳-D۶۷ on QFX۱۰۰۰۰ Series   •
    ۱۵,۱X۵۳ versions prior to ۱۵.۱X۵۳-D۲۳۴ on QFX۵۱۱۰, QFX۵۲۰۰   •
    ۱۵,۱X۵۳ versions prior to ۱۵.۱X۵۳-D۴۷۱ on NFX ۱۵۰, NFX ۲۵۰   •
    ۱۵,۱X۵۴ versions prior to ۱۵.۱X۵۴-D۷۰ on ACX Series   •
    ۱۶,۱ versions prior to ۱۶.۱R۴-S۱۰, ۱۶.۱R۶-S۴, ۱۶.۱R۷   •
    ۱۶,۲ versions prior to ۱۶.۲R۱-S۷, ۱۶.۲R۲-S۶, ۱۶.۲R۳   •
    ۱۷,۱ versions prior to ۱۷.۱R۲-S۷, ۱۷.۱R۳   •
    ۱۷,۲ versions prior to ۱۷.۲R۱-S۶, ۱۷.۲R۲-S۵, ۱۷.۲R۳   •
   ۱۷,۲X۷۵ versions prior to ۱۷.۲X۷۵-D۱۰۰   •
    ۱۷,۳ versions prior to ۱۷.۳R۲-S۲, ۱۷.۳R۳   •
    ۱۷,۴ versions prior to ۱۷.۴R۱-S۴, ۱۷.۴R۲   •
    ۱۸,۱ versions prior to ۱۸.۱R۱-S۱, ۱۸.۱R۲   •
    ۱۸,۲X۷۵ versions prior to ۱۸.۲X۷۵-D۱۰   •
 
 
اعمال بروزرسانی‌های نرم‌افزاری زیر ایرادات اشاره شده را برطرف می‌کند:

۱۲,۱X۴۶-D۷۷، ۱۲.۳R۱۲-S۱۰، ۱۲.۳X۴۸-D۷۰، ۱۲.۳X۵۴-D۳۴، ۱۴.۱X۵۳-D۴۷، ۱۴.۱X۵۳-D۱۳۰ *، ۱۵.۱F۶-S۱۱ *، ۱۵.۱R۴-S۹، ۱۵.۱R۷-S۱، ۱۵.۱R۸، ۱۵.۱X۴۹-D۱۴۰، ۱۵.۱X۵۳-D۶۷، ۱۵.۱X۵۳-D۲۳۴، ۱۵.۱X۵۳-D۴۷۱، ۱۵.۱X۵۴-D۷۰، ۱۶.۱R۴-S۱۰، ۱۶.۱R۶-S۴، ۱۶.۱R۷، ۱۶.۲R۱-S۷، ۱۶.۲R۲-S۶، ۱۶.۲R۳ ، ۱۷.۱R۲-S۷، ۱۷.۱R۳، ۱۷.۲R۱-S۶، ۱۷.۲R۲-S۵، ۱۷.۲R۳، ۱۷.۲X۷۵-D۱۰۰، ۱۷.۳R۲-S۲، ۱۷.۳R۳، ۱۷.۴R۱-S۴، ۱۷.۴R۲، ۱۸.۱R۱-S۱ *، ۱۸.۱ R۲، ۱۸.۲X۷۵-D۱۰، ۱۸.۲R۱، و نسخه‌های بعدی.

منبع: