باز هم آسیب پذیری های سیسکو !

بر اساس گزارش مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم ، ساعاتی پیش شرکت سیسکو آسیب پذیری های مهم خود با درجه اهمیت حیاتی را وصله نموده است. لذا با توجه به درجه اهمیت آسیب پذیری های ذیل، سریعا نسبت به به روزرسانی آسیب پذیری های ذیل اقدام نمایید

Critical

CVE-2018-0301 

2018 Jun 20 1.0
Critical

CVE-2018-0308 

2018 Jun 20 1.0
Critical

CVE-2018-0304 

2018 Jun 20 1.0
Critical

CVE-2018-0314 

2018 Jun 20 1.0
Critical

CVE-2018-0312 

2018 Jun 20 1.0