انتشار آسیب پذیری های سیسکو

ساعاتی پیش شرکت سیسکو  لیست بلند بالایی از آسیب پذیری های مختلف محصولات خود را به صورت رسمی منتشر شد.
در این لیست 2 آسیب پذیری حیاتی و 11 آسیب پذیری با درجه اهمیت بالا وجود دارد که به روز رسانی آن ها سریعا توصیه میگردد

https://tools.cisco.com/security/center/publicationListing.x