بازدید دکتر کاهانی از مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم

رئیس محترم مرکز تخصصی آپا دانشگاه فردوسی مشهد جناب آقای دکتر کاهانی از مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم بازدید و با مسئولین این مرکز دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار طرفین ضمن موافقت با اشتراک دانش، تجربه و فناوری، بر لزوم همکاری مشترک بین مراکز تاکید کردند. در این جلسه برای همکاری های بیشتر بین دو مرکز موافقت های اولیه انجام شد.
آقای دکتر جلالی با بیان این نکته که مرکز تخصصی آپا دانشگاه فردوسی از سرامدان حوزه امنیت سایبری در کشور است، استفاده از تجربیات و دانش ایشان را نقطه عطفی در پیشرفت این مرکز خواندند.