اطلاعیه ثبت نام دوره های آموزشی مرکز تخصصی آپا قم(اردیبهشت و خرداد 1397)

1)دوره آموزش Security+:
طول مدت دوره: 30 ساعت
شروع ثبت نام: شنبه 1 اردیبهشت 1397
روش ثبت نام: ارسال اطلاعات زیر به تلگرام انجمن علمی به نشانی: https://t.me/ce_association
1. تصویر فیش واریزی مبلغ 150 هزارتومان به شماره حساب 0111700425004 به نام مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم نزد بانک ملی
2. نام و نام خانوادگی
3. شماره دانشجویی
4. دوره انتخابی: دوره آموزش Security+
5. نام دانشگاه
6. نام رشته
روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها ساعت 9 تا 13
شروع کلاس ها: از پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397
مکان: سایت دانشگاه واقع در کتابخانه مرکزی

2)دوره آموزش Linux LPIC1:
طول مدت دوره: 20 ساعت
شروع ثبت نام: شنبه 1 اردیبهشت 1397
روش ثبت نام: ارسال اطلاعات زیر به تلگرام انجمن علمی به نشانی: https://t.me/ce_association
1. تصویر فیش واریزی مبلغ 100 هزارتومان به شماره حساب 0111700425004 به نام مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم نزد بانک ملی
2. نام و نام خانوادگی
3. شماره دانشجویی
4. دوره انتخابی: دوره آموزش Linux LPIC1
5. نام دانشگاه
6. نام رشته
روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها ساعت 14 تا 18
شروع کلاس ها: از پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397
مکان: سایت دانشگاه واقع در کتابخانه مرکزی

با توجه به محدودیت ظرفیت لطفا پیش از واریز وجه از وجود ظرفیت برای کلاس مورد نظرتان اطمینان حاصل کنید….

با آرزوی موفقیت برای تمام دانشجویان گرامی….